Вещи, которыми стоит поделиться!
Homepage Бланк декларац за антикорупцйним законом


Бланк декларац за антикорупцйним законом


Відшкодування збитків, шкоди, завданих державі внаслідок вчинення корупційного правопорушення 1. Стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, зазначених у пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону крім кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати України, кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та на посади сільських, селищних, міських голів , проводиться спеціальна перевірка, у тому числі щодо відомостей, поданих особисто. При получении Декларации по телекоммуникационным каналам связи налоговый орган обязан передать налогоплательщику квитанцию о ее приеме в электронном виде. Організація проведення спеціальної перевірки покладається на керівника заступника керівника органу державної влади, органу місцевого самоврядування, на зайняття посади в якому претендує особа, крім випадків, установлених законом. Страницы декларации имеют сквозную нумерацию начиная с Титульного листа Листа 01. Особа, яка претендує на зайняття посади, зазначеної в пункті 1 та підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, до призначення або обрання на відповідну посаду подає в установленому законом порядку декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що додається до цього Закону. Обмеження, передбачені частиною першою цієї статті, не поширюються на депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад крім тих, які здійснюють свої повноваження у відповідній раді на постійній основі , членів Вищої ради юстиції крім тих, які працюють у Вищій раді юстиції на постійній основі , народних засідателів і присяжних. Інформація про результати спеціальної перевірки та документи щодо її проведення є конфіденційними, якщо вони не містять відомостей, що становлять державну таємницю. У разі якщо назва адміністративно-територіальної одиниці адреса житла зазнала у звітному році зміни, що не відображено у паспорті громадянина України - декларанта, - зазначається також назва станом на дату заповнення декларації. Суб'єктами відповідальності за корупційні правопорушення є: 1 особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування: а Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший заступник та заступник, Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністри України, міністри, інші керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх заступники, Голова Служби безпеки України, Генеральний прокурор України, Голова Національного банку України, Голова Рахункової палати, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим; б народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад; в державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування; г військові посадові особи Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів військових формувань; ґ судді Конституційного Суду України, інші професійні судді, Голова, члени, дисциплінарні інспектори Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, службові особи секретаріату цієї Комісії, Голова, заступник Голови, секретарі секцій Вищої ради юстиції, а також інші члени Вищої ради юстиції, народні засідателі і присяжні під час виконання ними цих функцій ; д е посадові та службові особи органів прокуратури, Служби безпеки України, дипломатичної служби, ; є члени Центральної виборчої комісії; ж посадові та службові особи інших ; 2 особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування: а б особи, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але надають публічні послуги аудитори, нотаріуси, оцінювачі, а також експерти, арбітражні керуючі, незалежні посередники, члени трудового арбітражу, третейські судді під час виконання ними цих функцій, інші особи в установлених законом випадках ; в посадові особи іноземних держав особи, які обіймають посади в законодавчому, виконавчому або судовому органі іноземної держави, в тому числі присяжні засідателі, інші особи, які здійснюють функції держави для іноземної держави, зокрема для державного органу або державного підприємства , а також іноземні третейські судді, особи, які уповноважені вирішувати цивільні, комерційні або трудові спори в іноземних державах у порядку, альтернативному до судового; г посадові особи міжнародних організацій працівники міжнародної організації чи будь-які інші особи, уповноважені такою організацією діяти від її імені , а також члени міжнародних парламентських асамблей, учасником яких є Україна, та судді і посадові особи міжнародних судів; 3 особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських спеціально уповноважені на виконання таких обов'язків у юридичних особах приватного права незалежно від організаційно-правової форми, відповідно до закону; Стаття 5. ЗАПОЛНЕНИЕ РАЗДЕЛА 2 «ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ» 5. Кабінет Міністрів України спрямовує і координує роботу органів виконавчої влади щодо запобігання і протидії корупції відповідно до і законів України, актів Президента України. Вимоги щодо прозорості інформації 1. Особам, зазначеним у пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону, забороняється: 1 2. Органи державної влади здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції або беруть участь у їх здійсненні у межах повноважень, визначених законами та іншими виданими на їх основі нормативно-правовими актами. Україна відповідно до укладених нею міжнародних договорів здійснює співробітництво у сфері запобігання і протидії корупції з іноземними державами, міжнародними організаціями, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції. При этом обязательной является ссылка на "ЛІГА:ЗАКОН" как источник информации, а для Интернет-ресурсов — ещё и прямая гиперссылка на текст материала, не закрытая от индексации поисковыми системами. Такі документи зберігаються в порядку, встановленому відповідно до закону. Участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції 1. Полное описание порядка заполнения декларации по налогу на имущество и квартального расчета по налогу на имущество см. Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення 1. Для проведення спеціальної перевірки особа, яка претендує на зайняття посади, подає до відповідного органу: 1 письмову згоду на проведення спеціальної перевірки; 2 автобіографію; 3 копію документа, який посвідчує особу; 4 декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що додається до цього Закону; 5 копії документів про освіту, вчені звання та наукові ступені; 6 медичну довідку про стан здоров'я за , затвердженою Міністерством охорони здоров'я України; 7 копію військового квитка для військовослужбовців або військовозобов'язаних ; 8 довідку про допуск до державної таємниці у разі його наявності.


Обмеження, передбачені частиною першою цієї статті, не поширюються на депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад крім тих, які здійснюють свої повноваження у відповідній раді на постійній основі , членів Вищої ради юстиції крім тих, які працюють у Вищій раді юстиції на постійній основі , народних засідателів і присяжних.


Особа, яка претендує на зайняття посади, зазначеної в пункті 1 та підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, до призначення або обрання на відповідну посаду подає в установленому законом порядку декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що додається до цього Закону. За год в налоговую инспекцию нужно сдать Декларацию по налогу на имущество. Спеціально уповноважені суб'єкти безпосередньо здійснюють у межах своєї компетенції заходи щодо виявлення, припинення та розслідування корупційних правопорушень далі - спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції. Особам, зазначеним у підпунктах "а", "в" - "ж" пункту 1 та підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону крім народних засідателів і присяжних , забороняється брати участь у роботі колегіальних органів під час розгляду питань щодо призначення на посаду близьких їм осіб та у будь-який інший спосіб впливати на прийняття такого рішення. Громадський контроль за виконанням законів у сфері запобігання і протидії корупції 1. Органи державної влади здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції або беруть участь у їх здійсненні у межах повноважень, визначених законами та іншими виданими на їх основі нормативно-правовими актами. Законопроекти та проекти інших нормативно-правових актів, що передбачають надання пільг, переваг окремим суб'єктам господарювання, а також делегування повноважень органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, з метою їх громадського обговорення розміщуються на офіційних веб-сайтах органів державної влади, органів місцевого самоврядування невідкладно,. Дія цього Закону та передбачені ним обмеження поширюються на всіх осіб, визначених суб'єктами відповідальності за корупційні правопорушення, у межах, установлених цим Законом. Бланки декларації виготовляються у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку. Фізичні та юридичні особи, права яких порушено внаслідок вчинення корупційного правопорушення і яким завдано моральної або майнової шкоди, збитків, мають право на відновлення прав, відшкодування збитків, шкоди в установленому законом порядку.

Related queries:
-> samsung ml-1250 драйвер для распечатки фотографий
Органи державної влади здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції або беруть участь у їх здійсненні у межах повноважень, визначених законами та іншими виданими на їх основі нормативно-правовими актами.
-> сочинение на тему брно
бланк декларац за антикорупцйним законом -> индивидуальный предприниматель презентация
В программе Бухсофт Предприятие, Бланки и Бухсофт он-лайн можно сформировать файл электронной отчетности декларации по налогу на имущество в новом формате.
-> ответы для контрольных робот 6 класс
У разі якщо і законами України для окремих посад встановлено спеціальні обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, то їх додержання забезпечується за спеціальними процедурами.
-> а.с.пушкин певец русской природы сочинение
Розділ VIII ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.
->SitemapБланк декларац за антикорупцйним законом:

Rating: 99 / 100

Overall: 89 Rates